اعضای هیات علمی

حسن دادخواه تهرانی

حسن دادخواه تهرانی

استاد
شماره تماس: 0611-3330029
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

تحلیل ونقد شعر ونثر از آغاز تا پایان دوره اموی