ارتباط با دانشکده

                                            
آدرس: اهواز- ابتدای بلوار گلستان- دانشگاه شهید چمران- دانشکده الهیات و معارف اسلامی
تلفکس:   06133330029
کدپستی دانشکده الهیات 6135883111
 
 
تلفن دانشگاه: 20 الی 06133330010 داخلی 4801 و 4802
کدپستی دانشگاه 6135744335