دفتر ریاست و ارتباط با دانشکده

 
 
تلفن دانشگاه: 09 الی 06133226600 داخلی 4801 و 4802
کدپستی دانشگاه 6135744335       
 
 
                                    
آدرس: اهواز- ابتدای بلوار گلستان- دانشگاه شهید چمران- دانشکده الهیات و معارف اسلامی
تلفکس:   06133330029
کدپستی دانشکده الهیات 6135883111