دبیرخانه

سرکار خانم مولود عامری 

مسئول دبیرخانه دانشکده 

تلفن داخلی 4804

 

شرح وظایف:

- دریافت نامه ها و ثبت نامه های داخلی و صادره - تهیه و تنظیم، پیگیری و اسکن نامه های اداری

- ارسال نامه های اتوماسیون به کارتابل مدیران و معاونین

- تایپ نامه های اداری، صورت جلسات آموزشی و پژوهشی، صورت جلسات دانش آموختگی ، دعوتنامه

- بایگانی نامه ها در دبیرخانه

- رابط اتوماسیون اداری - آموزش حضوری و جوابگویی تلفنی در جهت رفع مشکلات مرتبط با اتوماسیون اداری

دریافت فایل

فرم های اساتید

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم تبدیل وضعیت اعضای محترم هیات علمی دانلود (1,254.0k)
فرم شماره یک تبدیل وضعیت اعضای محترم هیات علمی دانلود (96.0k)
اطلاعات رشته درخواستی دانلود (21.4k)
جدول تخصیص دروس رشته مورد تقاضا دانلود (16.3k)
جدول حق التدریس دانلود (43.0k)
قراردادحق التدریس دانلود (39.0k)
فرم تقاضای پایه ترفیع دانلود (144.5k)