منشی گروه های آموزشی

سرکار خانم ثریا عوض زاده                       

 

منشی گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
منشی گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث
منشی گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی
منشی گروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامی

تلفن داخلی 4806

شرح وظایف کاری
  • تهیه و تایپ فرم حق التدریس اساتید و اعلام آن.
  • تایپ صورتجلسه گروه های آموزشی و ارسال آن .
  • گرفتن امضاء مدیران گروه جهت کارهای آموزشی
  • بایگانی نامه های مربوط به گروه ها
  • اطلاع رسانی موارد مختلف مورد نیاز اساتید به ایشان
  • نصب اطلاعیه های گروههای آموزشی در برد
  • ثبت نام دانشجویان جهت دروس معرفی به استاد
  • تایپ نامه های اداری و آموزشی گروههای آموزشی
  • اخذ مجوز تدریس اساتید مدعو
  • ارسال قرارداد حق التدریس اساتید مدعو به معاونت آموزشی

اطلاعیه های گروه های آموزشی

نمایش 1 - 2 از 3 نتیجه
آیتم در هر صفحه 2
از 2