معاون آموزشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی

 

دکتر محمد رضا حمیدی

عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

تلفن داخلی: 4811

حوزه معاونت آموزشی

شورای آموزشی- پژوهشی دانشکده

شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده متشکل از رئیس، معاونان و مدیران گروه‌های آموزشی بوده و اهم وظایف آن عبارتند از: برنامه‌ریزی به منظور ایجاد زمینه‌های اجرایی مصوبات معاونان آموزشی، پژوهشی، اداری و دانشجویی دانشگاه، تدوین سیاست‌های آموزشی و پژوهشی دانشکده‌ها با توجه به خط مشی آموزشی و پژوهشی دانشگاه، بررسی و تصویب تقاضاهای فرصت مطالعاتی و طرح‌های پژوهشی اعضاء هیأت علمی، هماهنگی میان گروه‌ها در ارائه دروس، بررسی و تعیین نیاز دانشکده به عضو هیأت علمی جدید و پیشنهاد شرایط و میزان پذیرش دانشجو می‌باشد.

شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده:

این شورا متشکل از رئیس دانشکده، معاون آموزشی ، معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی و مدیران 3 گروه آموزشی (زبان و ادبیات عرب ، فقه و مبانی حقوق اسلامی، علوم قرآن و حدیث) است و کلیه برنامه های مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری را تدوین و مورد اجرا قرار می دهد.

اهم وظایف معاونت آموزشی

ـ‌ اداره‌ تمامی امور آموزشی دانشکده

ـ ادار‌ه‌ تمامی امور دانشجویی دانشکده

ـ مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی دانشکده با کمک و مشورت شورای آموزشی و پژوهشی

ـ مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشکده طبق مقررات مربوط به آن و اجرای مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی در دانشکده

ـ تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی دانشکده

ـ نظارت بر اجرای برنامه‌های آموزشی در گروه‌های آموزشی دانشکده

ـ اداره‌ی تمامی امور آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده

- نظارت بر اجرای آزمون‌های نیمسال و پایانی

- نظارت بر حضور و غیاب دانشجویان و اساتید