کارشناس پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

سرکار خانم الهام ارزانی

کارشناس امور پژوهشی

تلفن داخلی: 4822

 

شرح وظایف کاری:

- تنظیم جلسات معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده الهیات و معارف اسلامی
- انجام امور پژوهشی اعضاء هیأت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی
- کارشناس RMS دانشکده الهیات و معارف اسلامی و انجام کلیه امور مربوط به گرنت (پژوهانه) اعضاء هیأت علمی دانشکده

- کارشناس سامانه همانندجو

- نامه نگاری در امور پژوهشی دانشکده با سازمان مرکزی،تحصیلات تکمیلی و مدیریت پژوهشی دانشگاه

دریافت فایل

تحصیلات تکمیلی آموزشی

اسناد
عنوان توضیح دانلود