اداره خدمات دانشکده

 

نام نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

 

 

مسوول اداره خدمات دانشکده

4821

 

علی عساکره

شرح وظایف:

4821

 

جمال عامری

شرح وظایف:

4821

 

سید علی موسوی

شرح وظایف:

4821

 

عیسی عبیاوی

شرح وظایف:

4821

 

صادق غوابش

شرح وظایف:

4801