اداره خدمات دانشکده

 

تصویر همکار

نام نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

آقای رحیم کوتی

مسوول اداره خدمات دانشکده

4806

 

آقای علی عساکره

شرح وظایف: امور محوله

4806

 

آقای جمال عامری

شرح وظایف: امور محوله

4806

 

آقای سید علی موسوی

شرح وظایف: امور محوله

4806

 

آقای صادق غوابش

شرح وظایف: امور محوله حوزه ریاست

4801