کارشناس مجله

سرکار خانم فاطمه گله دار 

کارشناس مجله

تلفن داخلی 4890

 
صاحب الامتیاز

 

ju أعضاء هیئة التحریر

 دانشگاه شهید چمران اهواز  
  دکتر محمود آبدانان مهدی زاده
  دکتر غلامرضا کریمی فرد
 ju رئیس التحریر دکتر عباس اقبالی
 دکتر حسن داد خواه تهرانی دکتر ابوالحسن امین مقدسی
  دکتر سید فضل الله میر قادری
  دکتر یحیی معروف
 ju المدیر الداخلی دکتر غلامحسین رضایی
 دکتر نعیم عموری دکتر تورج زینی وند

 

مجله اللغه و الادب العربی

 

در حال راه اندازی

اللغه والادب العربی