معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر زهره حاجیان فروشانی

استادیار و عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

تلفن داخلی: 4885

 

حوزه معاونت پژوهشی

شورای پژوهشی دانشکده: رئیس دانشکده ،معاون پژوهشی ،معاون آموزشی ،مدیران گروه های آموزشی ،نماینده دانشگاه.

شورای تحصیلات تکمیلی: رئیس دانشکده ،معاون پژوهشی ،معاون آموزشی ،مدیران گروه های آموزشی ،نماینده دانشگاه.

کمیته تألیف و ترجمه

اهم وظایف سازمانی معاونت پژوهشی

ـ برگزاری همایش‌های ملی در دانشکده

ـ برگزاری سخنرانی‌های علمی در دانشکده

ـ تهیه‌ی برنامه‌ی پژوهشی کوتاه مدت و بلند مدت دانشکده جهت طرح در شورای پژوهشی دانشگاه

ـ ارائه و پیگیری طرح‌های تحقیقاتی اعضای هیات علمی دانشکده در مجامع علمی داخل و خارج کشور

ـ بررسی و پیگیری امور مربوط به ارائه مقاله‌ی اعضای هیأت علمی دانشکده در مجامع علمی داخل و خارج کشور

ـ تنظیم دستور و برگزاری جلسات تألیف و ترجمه‌ی دانشکده

ـ تنظیم دستور و برگزاری شورای پژوهشی دانشکده

ـ نظارت بر امور کتابخانه و سایت اینترنتی دانشکده

ـ پیگیری امور تحقیقاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

مهم‌ترین فعالیت‌های انجام شده در حوزه معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده:

-         راه اندازی مرکز کامپیوتر تحصیلات تکمیلی دانشکده

-         راه اندازی دوره روزانه ارشد علوم قرآن و حدیث و مقدمات تأسیس ارشد فلسفه

-         راه اندازی پورتال دانشکده و به روز رسانی آن

-         برگزاری سمینارهای علمی و نیاز سنجی (ارشاد اسلامی خوزستان)

-        تدوین آیین نامه تفصیلی نگارش پایان‌نامه ( دردست تدوین و تهیه)

-        تهیه کتابهای مورد نیاز گروه‌های  آموزشی

-        مقدمات راه اندازی مرکز تحقیقات مشترک با حوزه علمیه اهواز

-        مقدمات راه اندازی مجله گروه‌های  آموزشی علوم قرآن و حدیث تحت عنوان (معارف ثقلین)