کارمندان کتابخانه

تصویر کارمند

نام و نام خانوادگی کارمند

سمت کاری

وظایف کاری

تلفن داخلی

 Description: http://theo.scu.ac.ir/documents/488650/1347323/moradi.jpg?t=1605673970417

خانم خدیجه مرادی

رییس  کتابخانه

- مدیریت سیستم نرم افزار آذرسا

- معرفی و مدیریت سیستم های رایانه ای کتابخانه

- مدیریت ثبت نام و تائید اعضاء کتابخانه

- معرفی و نصب رایانه ها به چاپگرها فهرست نویسی کتب عربی و کتبی که در بانک های اطلاعاتی فهرست نشده اند (فهرست توصیفی و تحلیلی)

- تصحیح و بازیابی اطلاعات کتابخانه

- ورود اطلاعات مواد کتابخانه از طریق بانک های اطلاعاتی

- آماده سازی و چیدمان کتاب

- چیدمان مواد برگشتی در مخزن و مرجع

- پیشنهاد تامین اعتبار لازم جهت تهیه تکمیل و توسعه کتابها و مواد لازم برای کتابخانه

- تهیه گزارشات لازم از لیست کتب ورودی و خروجی و نگهداشت آمار کتب و مواد کتابخانه

4880

Description: http://theo.scu.ac.ir/documents/488650/1347323/mayah1.jpg?t=1605673970418

خانم حدیث میاه

کتابدار و فهرست نویس

- ورود اطلاعات مواد کتابخانه از طریق بانک های اطلاعاتی

- آماده سازی و چیدمان کتاب

- فهرست نویسی شامل توصیفی و تحلیلی مواد کتابخانه

- تصحیح و بازیابی اطلاعات کتابخانه

- چیدمان مواد برگشتی در مخزن و مرجع

- نظارت بر سالن های مطالعه خواهران و برادران و مطالعه بخش مرجع کتابخانه

- تهیه گزارشات لازم از لیست کتب ورودی و خروجی و نگهداشت آمار کتب و مواد

- تهیه لیست خرید کتاب برای کتابخانه

4807

Description: http://theo.scu.ac.ir/documents/488650/1347323/shoraka.jpg?t=1605673970419

آقای سید محمدحسین شرکاء

کتابدار

- ورود اطلاعات مواد کتابخانه از طریق بانک های اطلاعاتی

- آماده سازی و چیدمان کتاب

- تصحیح و بازیابی اطلاعات کتابخانه

- چیدمان مواد برگشتی در مخزن و مرجع

- نظارت بر سالن های مطالعه خواهران و برادران و مطالعه بخش مرجع کتابخانه

- تهیه گزارشات لازم از لیست کتب ورودی و خروجی و نگهداشت آمار کتب و مواد

4807

Description: http://theo.scu.ac.ir/documents/488650/1347323/taghavi.jpg?t=1605673970418

آقای سید امین تقوی فر

کتابدار

- ورود اطلاعات مواد کتابخانه از طریق بانک های اطلاعاتی

- آماده سازی و چیدمان کتاب

- تصحیح و بازیابی اطلاعات کتابخانه

- چیدمان مواد برگشتی در مخزن و مرجع

- نظارت بر سالن های مطالعه خواهران و برادران و مطالعه بخش مرجع کتابخانه

- تهیه گزارشات لازم از لیست کتب ورودی و خروجی و نگهداشت آمار کتب و مواد

4807

Description: http://theo.scu.ac.ir/documents/488650/1347321/kooti.jpg?t=1605674168032

آقای رحیم کوتی

کتابدار

- ورود اطلاعات مواد کتابخانه از طریق بانک های اطلاعاتی

- آماده سازی و چیدمان کتاب

- تصحیح و بازیابی اطلاعات کتابخانه

- چیدمان مواد برگشتی در مخزن و مرجع

- نظارت بر سالن های مطالعه خواهران و برادران و مطالعه بخش مرجع کتابخانه

- تهیه گزارشات لازم از لیست کتب ورودی و خروجی و نگهداشت آمار کتب و مواد

4807

 

کارمندان سابق کتابخانه

 

کارمندان پیشین کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی

تصاویر

نام و نام خانوادگی

سمت

سال آغاز همکاری سال پایان همکاری  علت قطع همکاری:
 

آقای سید حسن عرب پور 

مسوول کتابخانه 1357 1375 جابجایی

 

آقای طاهر سیاحی

مسوول کتابخانه

1375

 1378

جابجایی در دانشگاه

 

آقای طهمورث طاهری

کتابدار

1357

1387

بازنشستگی 

 

خانم نسرین دیمی

کتابدار

1357

 1376

انتقالی از دانشگاه

 

خانم مهین خاکساری

کتابدار

1357 

 1379

جابجایی

 

خانم عظیمه گزلی زاده

کتابدار

1374

1388

بازنشستگی
   خانم الهام ارزانی
 
 کتابدار  1387 1387  جابجایی به تحصیلات تکمیلی دانشکده
  خانم مهتاب فتحی 
 
کتابدار   1389 1393  جابجایی به تحصیلات تکمیلی دانشکده
   خانم حکیمه باغبانیان
 
کتابدار 1379   1395 جابجایی به آموزش دانشکده
 

آقای سید امین تقوی فر

کتابدار 1395 1397 جابجایی به حوزه ریاست دانشکده