مدیریت کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی

 

خانم خدیجه مرادی        

تلفن داخلی: 4880

وظایف حوزه مدیریتی:

- مدیریت سیستم نرم افزار آذرسا

- معرفی و مدیریت سیستم های رایانه ای کتابخانه

- مدیریت ثبت نام و تائید اعضاء کتابخانه

- معرفی و نصب رایانه ها به چاپگرها فهرست نویسی کتب عربی و کتبی که در بانک های اطلاعاتی فهرست نشده اند (فهرست توصیفی و تحلیلی)

- تصحیح و بازیابی اطلاعات کتابخانه

- ورود اطلاعات مواد کتابخانه از طریق بانک های اطلاعاتی

- آماده سازی و چیدمان کتاب

- چیدمان مواد برگشتی در مخزن و مرجع

- پیشنهاد تامین اعتبار لازم جهت تهیه تکمیل و توسعه کتابها و مواد لازم برای کتابخانه

- تهیه گزارشات لازم از لیست کتب ورودی و خروجی و نگهداشت آمار کتب و مواد کتابخانه