آمار دانشجویان فعال و فارغ التحصیلان

 


    آمار دانشجویان فعال در نیمسال دوم 1401- 1400  و فارغ التحصیلان دانشکده الهیات و معارف اسلامی از ابتدا تا پایان 30 بهمن 1400

     ر= روزانه        ش = شبانه    پ = پردیس    ع = دانشجوی عراقی

دانشجویان فعال رشته زبان و ادبیات عربی

                   

فارغ التحصیلان رشته زبان و ادبیات عربی

کارشناسی  کارشناسی ارشد ارشد ارشد دکتری دکتری دکتری   کارشناسی  کارشناسی ارشد  دکتری
ر  ش  ر  ش  ع پ ر  ش  ع پ   ر   ش ر  ش - ع  ر ش 
132 1 48 - 53 - 21 - 14 1   549 192 249 79- 17 52 -
جمع کل: 270 نفر    
 
 جمع کل: 1138 نفر

 

دانشجویان فعال رشته علوم قرآن و حدیث

     

فارغ التحصیلان رشته علوم قران و حدیث

کارشناسی  کارشناسی ارشد ارشد دکتری دکتری دکتری                 کارشناسی  کارشناسی ارشد  دکتری
ر  ش ر  ش ع ر ش ع پ   ر ش ر ش- ع ر ش
132 2 27 1 38 11 2 3 -   622 314 93 90- 7 2 -
جمع کل: 216 نفر    
 
 جمع کل:  1128 نفر

 

دانشجویان فعال رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

فارغ التحصیلان رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

کارشناسی  کارشناسی ارشد ارشد ارشد  دکتری   کارشناسی   کارشناسی ارشد  دکتری
 ر ش  ر ش ع پ  ر ش    ر ش  ر ش - ع ر ش
160 9 29 - 6 3 - -   685 514 163 57 - 12 - -
جمع کل: 207 نفر    جمع کل:  1431 نفر

 

دانشجویان فعال رشته فلسفه و حکمت اسلامی

 

فارغ التحصیلان رشته فلسفه و حکمت اسلامی

کارشناسی  کارشناسی ارشد دکتری                   کارشناسی   کارشناسی ارشد  دکتری
ر   ش ر  ش  ر  ش   ر ش ر ش ر ش
124 11 27 - - -   93 65 36 2 - -
جمع کل: 162  نفر
 
 جمع کل: 196 نفر

 

دانشجویان فعال رشته مترجمی زبان عربی

 

فارغ التحصیلان رشته مترجمی زبان عربی

کارشناسی  کارشناسی ارشد دکتری   کارشناسی  کارشناسی ارشد  دکتری
ر  ش ر ش ر ش   ر ش ر ش ر ش 
130 2 15 - - -                  
 
107 5 15 - - -
جمع کل: 147 نفر
 
جمع کل: 137 نفر

 

 

1002 نفر تعداد دانشجوی فعال در نیمسال دوم 1401-1400 

 

 4030 نفر تعداد فارغ التحصیل از ابتدا تا پایان 30 بهمن 1400