آمار دانشجویان و فارغ التحصیلان


    آمار دانشجویان فعال در نیمسال اول 1400- 1399 و فارغ التحصیلان دانشکده الهیات و معارف اسلامی از ابتدا تا پایان شهریور 1399

     ر= روزانه        ش= شبانه

دانشجویان فعال رشته زبان و ادبیات عربی

                   

فارغ التحصیلان رشته زبان و ادبیات عربی

کارشناسی  کارشناسی ارشد ارشد ارشد دکتری دکتری دکتری   کارشناسی  کارشناسی ارشد  دکتری
 دختر   پسر   دختر   پسر  عراقی -  دختر  پسر   عراقی -   دختر  پسر   دختر پسر  دختر   پسر
ر   ش ر  ش  ر  ش  ر  ش ر پردیس  ر  ش ر  ش  ر پردیس   ر  ش   ر  ش ر  ش  ر  ش   ر ش  ر  ش 
147 4 12 1 17 - 25 - 39 1 15 - 8 - 2 1
 
406 186 228 57 110 104 38 25 14 - 26 -
جمع کل: 272 نفر    
 
 جمع کل: 1194 نفر

 

دانشجویان فعال رشته علوم قرآن و حدیث

     

فارغ التحصیلان رشته علوم قران و حدیث

کارشناسی  کارشناسی ارشد ارشد دکتری دکتری دکتری                 کارشناسی  کارشناسی ارشد  دکتری
 دختر   پسر   دختر   پسر  عراقی  دختر  پسر   عراقی -   دختر  پسر   دختر پسر  دختر   پسر
ر  ش ر  ش ر  ش ر  ش ر ر  ش ر ش ر پردیس   ر ش ر ش ر ش ر ش ر ش ر ش
122 6 15 1 21 - 14 1 29 4 - 10 - 4 2   412 211 107 34 39 39 21 33 - - - -
جمع کل: 229 نفر    
 
 جمع کل: 896 نفر

 

دانشجویان فعال رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

فارغ التحصیلان رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

کارشناسی  کارشناسی ارشد ارشد ارشد  دکتری   کارشناسی   کارشناسی ارشد  دکتری
 دختر   پسر   دختر   پسر  عراقی -  دختر  پسر                     دختر  پسر   دختر پسر  دختر   پسر
 ر ش  ر ش  ر ش  ر ش ر پردیس ر ش  ر ش    ر ش ر ش  ر ش  ر ش ر ش ر ش
131 7 41 2 19 - 17 - 2 7 - - - -   334 213 275 132 65 24 55 17 - - - -
جمع کل: 226 نفر    جمع کل: 1115نفر

 

دانشجویان فعال رشته فلسفه و حکمت اسلامی

 

فارغ التحصیلان رشته فلسفه و حکمت اسلامی

کارشناسی  کارشناسی ارشد دکتری                   کارشناسی   کارشناسی ارشد  دکتری
 دختر   پسر   دختر   پسر   دختر  پسر     دختر  پسر   دختر پسر  دختر   پسر
ر   ش ر  ش ر  ش ر ش  ر  ش ر ش   ر ش  ر  ش ر ش ر ش  ر ش ر ش
112 2 17 - 20 - 7 - - - - -   45 51 15 13 7 - 1 - - - - -
جمع کل: 158 نفر
 
 جمع کل: 132نفر

 

دانشجویان فعال رشته مترجمی زبان عربی

 

فارغ التحصیلان رشته مترجمی زبان عربی

کارشناسی  کارشناسی ارشد دکتری   کارشناسی  کارشناسی ارشد  دکتری
 دختر   پسر   دختر   پسر   دختر  پسر     دختر  پسر   دختر پسر  دختر   پسر
ر  ش ر ش ر ش ر ش  ر  ش ر ش   ر ش  ر  ش ر ش ر ش  ر ش ر ش 
99 6 14 1 13 - 14 - - - - -                  
 
11 - 33 - - - - - - - - -
جمع کل: 147 نفر
 
جمع کل:  44 نفر

 

تعداد فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری عراقی 4 نفر

 

تعداد دانشجوی فعال در نمیسال اول 1400-1399

 1032 نفر

تعداد فارغ التحصیل از ابتدا تا پایان نیمسال دوم تحصیلی 99-98 

3381 نفر

 

  تاریخ بروز رسانی: 99/10/1