معاونین پژوهشی پیشین دانشکده الهیات و معارف اسلامی

 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

 از سال 

تا سال

شادروان محمود شکیب انصاری

«نماینده پژوهشی »

دکتری زبان و ادبیات عربی

استاد 66 77

محمود آبدانان مهدیزاده

دکتری زبان و ادبیات عربی

استاد 77 79

حسن دادخواه تهرانی

دکتری زبان و ادبیات عربی

استاد 79 82

غلامرضا کریمی فرد

دکتری زبان و ادبیات عربی

دانشیار 82 85

محمد علی حسینی منش

دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

استادیار 85 86

شادروان محمود شکیب انصاری

دکتری زبان و ادبیات عربی

استاد 86 88
خیریه عچرش

دکتری زبان و ادبیات عربی

دانشیار

88 90
مینا شمخی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشیار 90 ابتدای 1402