اعضاء هیأت علمی دانشکده

گروه زبان و ادبیات عربی

مدیر گروه: دکتر ولی بهاروند

نام مرتبه علمی تلفن داخلی
نعیم عموری استاد 4852
محمود آبدانان مهدی زاده استاد 4862
حسن دادخواه تهرانی استاد 4868
جواد سعدون زاده دانشیار -
غلامرضا کریمی فرد دانشیار 4866
خیریه عچرش دانشیار -
ولی الله شجاعپوریان استادیار -
عباس یدالهی فارسانی استادیار 4863
ولی بهاروند استادیار 4870
عبدالوحید نویدی استادیار 4864
سید احمد موسوی پناه استادیار -

 

گروه علوم قرآن و حدیث

مدیر گروه: دکتر مینا شمخی

نام مرتبه علمی تلفن داخلی
قاسم بستانی استاد 4851
مینا شمخی دانشیار 4839
نانسی ساکی استادیار 4854
زهره بابااحمدی میلانی استادیار 4850
جاسم دریس استادیار -

 

گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

مدیر گروه: دکتر سید حسین ال طاها

نام مرتبه علمی تلفن داخلی
عبدالحسین رضایی راد دانشیار 4835
سید حسین آل طاها دانشیار 4832
محمدرضا حمیدی استادیار 4836
زهره حاجیان فروشانی استادیار 4841
عارف بشیری استادیار -

 

گروه فلسفه و حکمت اسلامی

مدیر گروه: دکتر عبدالله نیک سیرت

نام مرتبه علمی تلفن داخلی
    4833
عبدالله نیک سیرت استادیار 4848
علی محمد حسین زاده استادیار 4849
مجید طاووسی استادیار 4837

 

 

برای تماس از خارج از دانشگاه با شماره گیری یکی از شماره های 06133226600 الی 06133226609 ، داخلی مورد نظر را بگیرید.

حوزه ریاست دانشکده

مرتبه علمی

مسوولیت

 تلفن داخلی

         

دکتر نعیم عموری

دانشیار

ریاست دانشکده

4801-4802

دکتر محمدرضا حمیدی

استادیار

معاونت آموزشی دانشکده

4811

دکتر زهره حاجیان فروشانی

استادیار

معاونت پژوهشی دانشکده

4885

   

نام و نام خانوادگی
حوزه کاری
تلفن
آقای عیسی عبیاوی

مسوول دفتر ریاست

4801

آقای رحیم کوتی

رئیس خدمات و کارپرداز دانشکده 4806
آقای ابوالقاسم مدرسی زاده

مسوول حسابداری

4808

خانم مولود عامری

مسوول دبیرخانه - رابط اتوماسیون اداری و سامانه حضور و غیاب

4804

خانم ساره بهادری

کتابخانه

4807-4880

خانم الهام ارزانی

کارشناس پژوهشی و سامانه همانند جو 4822

آقای مهران شهرستانی

مسوول انفورماتیک دانشکده - کارشناس پورتال

4809

آقای حسین صالحی

مسوول رشته مترجمی عربی

مسوول رشته علوم قرآن و حدیث

مسوول رشته زبان و ادبیات عربی

4812

آقای سید محمد موسوی

مسوول رشته فلسفه و حکمت اسلامی

مسوول رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

مسوول امور مالی و شبانه مقطع کارشناسی و ارشد رشته های فلسفه و حکمت اسلامی

و فقه و مبانی حقوق اسلامی

4812
خانم شیما شاکری دبیرخانه آموزش 4812
خانم فاطمه گله دار

امور آموزشی و پژوهشی تحصیلات تکمیلی- کارشناس مجله

4890

-

نگهبانی دانشکده

4820