دریافت فایل

فرم های آموزشی

From Douran
اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم شماره 3 درخواست دانشکده برای صدور مجوز جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود (39.8k)
فرم شماره 2 درخواست گروه آموزشی برای صدور مجوز جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود (126.8k)
فرم شماره 1 درخواست برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود (84.0k)
ترم بندی جدید دروس ارشد و دکتری دانلود (968.2k)
طرح درس ویژة درس_های تحصیلات تکمیلی دانشگاه دانلود (27.8k)
طرح درس ویژة درس_های تحصیلات تکمیلی دانشگاه دانلود (331.5k)
فرم حذف ترم دانلود (61.2k)
فرم حذف ترم-1 دانلود (61.2k)
فرم تمدید سنوات ترم پنجم دانلود (29.0k)
فرم زیر حد نصاب دانلود (41.7k)
فرم انتقال دائم توام با تغییر رشته دانلود (68.4k)
فرم حذف ماده 18 آئین نامه آموزشی دانلود (41.0k)
فرم معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول دانلود (969.3k)
فرم تمدید سنوات دکتری دانلود (30.0k)
فرم تمدید سنوات ارشد دانلود (20.3k)
فرم کارورزی دانلود (388.3k)
فرم انصراف از تحصیل دانلود (504.4k)
فرم مهمانی ارشد و دکترا دانلود (76.1k)
تقاضای تغییر رشته دانلود (440.4k)
فرم تسویه حساب دانلود (789.6k)
فرم انتقال موقت (مهمان) دانلود (461.9k)
فرم درخواست مجوز همنیازی دانلود (205.5k)
برنامه درسی نیمسال دوم 95-94 دانلود (809.0k)
فرم مرخصی تحصیلی دانلود (199.2k)