ارتباط با کتابخانه

 

ردیف نام و نام خانوادگی مسوولیت تلفن  تصویر
1 خانم خدیجه مرادی رئیس کتابخانه 4880
2 خانم حدیث میاه کتابدار و فهرست نویس 4807
3 آقای سید محمد حسین شرکاء کتابدار 4807
4 آقای سید امین تقوی فر کتابدار 4807
5 آقای رحیم کوتی کتابدار 4807

 

آدرس: اهواز - ابتدای بلوار گلستان - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - طبقه همکف- کتابخانه دانشکده