مسوول حسابداری دانشکده الهیات و معارف اسلامی

نام و نام خانوادگی : ابوالقاسم مدرسی زاده

تلفن داخلی   : 4808