مسوول حسابداری دانشکده الهیات و معارف اسلامی

آقای داریوش حسام پور

تلفن داخلی 4808