بازنشستگان

اعضاء هیأت علمی بازنشسته

 

ردیف نام استاد گروه آموزشی تاریخ بازنشستگی
1 زنده یاد دکتر سردار شهابی زبان و ادبیات عربی  
2 زنده یاد دکتر حسین چوبین زبان و ادبیات عربی  
3 زنده یاد دکتر ماندنی مواساتیان فقه و مبانی حقوق اسلامی  
4 دکتر علیرضا محکی پور زبان و ادبیات عربی  
5 دکتر ناصر سودانی علوم قرآن و حدیث  
6 دکتر علی مطوری علوم قرآن و حدیث  
7 دکتر سید یوسف محفوظی علوم قرآن و حدیث  
8 زنده یاد دکتر محمود شکیب انصاری زبان و ادبیات عربی  
9 دکتر صادق سیاحی زبان و ادبیات عربی بهمن 1399
10 دکتر خسرو نشان فقه و مبانی حقوق اسلامی  
11 دکتر محمد حسین گنجی فلسفه و حکمت اسلامی مهر 1402

 

کارمندان بازنشسته

 

ردیف نام همکار آخرین محل خدمت  آخرین سمت کاری علت قطع ارتباط با دانشکده مدت همکاری زندگی نامه
1  احمد طرفی معاونت پژوهشی دانشکده کتابدار      
2 محمد علی دلمه زاده حوزه ریاست دانشکده رئیس اداره خدمات      
3 سید حسن عرب پور  معاونت پژوهشی دانشکده کتابخانه      
4 زنده یاد سوسن سلیمیان کتابخانه دانشکده کتابدار فوت از سال 79 لغایت 80  
5  طهمورث طاهری معاونت پژوهشی دانشکده کتابدار بازنشستگی    
6 عظیمه گزلی معاونت پژوهشی دانشکده کتابدار      
7 زنده یاد نسرین خسروی حوزه آموزشی دانشکده تایپیست فوت بر اثر بیماری    
8 حمید طریفی حوزه پژوهشی دانشکده کارمند بازنشستگی    
9 عین اله حاجی پور حوزه ریاست دانشکده مسوول دفتر ریاست بازنشستگی  از سال 64 تا 94  
10 زنده یاد بهرام مهدی نژاد معاونت آموزشی دانشکده کارشناس مسوول آموزش فوت بر اثر سانحه رانندگی از سال 65 تا مرداد 94  
11 مجید گله دار شوشتری حوزه ریاست دانشکده رئیس اداره خدمات و امین اموال بازنشستگی از سال 68 تا 96  
12 زنده یاد علیرضا حاجی پور معاونت آموزشی دانشکده کارشناس رشته فقه و فلسفه فوت بر اثر ابتلا به کرونا تا 30 بهمن 1399  
13 زنده یاد سید محمد حسین شرکاء کتابخانه دانشکده مسوول کتابخانه فوت بر اثر ابتلا به سرطان تا 14 شهریور 1401 مشاهده کنید
14 عبدالرضا طرف فرد حوزه ریاست انباردار و نامه رسان بازنشستگی تا دی ماه 1401  
15 حکیمه باغبانیان حوزه معاونت آموزشی مسوول امور دانشجویی و بایگانی بازنشستگی تا 8 اسفند 1401  
16 سید امین تقوی فر حوزه معاونت پژوهشی کتابدار جابجایی در دانشگاه شهریور 1402  
17 خدیجه مرادی حوزه معاونت پژوهشی رئیس کتابخانه بازنشستگی اردیبهشت 1403  
18 حدیث میاه حوزه معاونت پژوهشی کتابدار بازنشستگی اردیبهشت 1403  
19 ثریا عوض زاده حوزه ریاست امین اموال- منشی گروه های آموزشی بازنشستگی اردیبهشت 1403