بازنشستگان

اعضاء هیأت علمی بازنشسته

 

ردیف نام استاد گروه آموزشی تاریخ بازنشستگی
1 زنده یاد دکتر سردار شهابی زبان و ادبیات عربی  
2 زنده یاد دکتر حسین چوبین زبان و ادبیات عربی  
3 دکتر ماندنی مواساتیان فقه و مبانی حقوق اسلامی  
4 دکتر علیرضا محکی پور زبان و ادبیات عربی  
5 دکتر ناصر سودانی علوم قرآن و حدیث  
6 دکتر علی مطوری علوم قرآن و حدیث  
7 دکتر سید یوسف محفوظی علوم قرآن و حدیث  
8 زنده یاد دکتر محمود شکیب انصاری زبان و ادبیات عربی  
9 دکتر صادق سیاحی زبان و ادبیات عربی بهمن 1399
10 دکتر خسرو نشان فقه و مبانی حقوق اسلامی  

 

کارمندان بازنشسته

 

ردیف نام همکار آخرین محل خدمت  آخرین سمت کاری علت قطع ارتباط با دانشکده مدت همکاری
1  احمد طرفی معاونت پژوهشی دانشکده کتابدار    
2 محمد علی دلمه زاده حوزه ریاست دانشکده رئیس اداره خدمات    
3 سید حسن عرب پور  معاونت پژوهشی دانشکده کتابخانه    
4  طهمورث طاهری معاونت پژوهشی دانشکده رئیس کتابخانه بازنشستگی  
5 عظیمه گزلی معاونت پژوهشی دانشکده کتابدار    
6 عین اله حاجی پور حوزه ریاست دانشکده مسوول دفتر ریاست بازنشستگی  از سال 64 تا 94
7 زنده یاد بهرام مهدی نژاد معاونت آموزشی دانشکده کارشناس مسوول آموزش فوت بر اثر سانحه رانندگی از سال 65 تا مرداد 94
8 مجید گله دار شوشتری حوزه ریاست دانشکده رئیس اداره خدمات و امین اموال بازنشستگی از سال 68 تا 96
9 زنده یاد علیرضا حاجی پور معاونت آموزشی دانشکده کارشناس رشته فقه و فلسفه فوت بر اثر ابتلا به کرونا تا پایان بهمن 1399