رؤسای قبلی دانشکده

 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رتبه علمی

از تاریخ

تا تاریخ

شادروان سید رضا دیباجی
- - 56 58

شادروان دکتر سردار شهابی

دکتری زبان و ادبیات عربی

دانشیار

58

63

دکتر احمد وحید (وحید خسروجردی)

فلسفه و حکمت اسلامی

استادیار

63

66

شادروان دکتر سردار شهابی

دکتری زبان و ادبیات عربی

دانشیار

66

74

دکتر ولی اله شجاع پوریان

دکتری زبان و ادبیات عربی

استادیار

74

79

دکتر محمد حسین گنجی

دکتری فلسفه و کلام اسلامی

دانشیار

79

84

دکتر علیرضا محکی پور

دکتری زبان و ادبیات عربی

استادیار

84

86

دکتر علی مطوری

دکتری علوم قرآن و حدیث

استادیار

86

94

دکتر محمود آبدانان مهدی زاده دکتری زبان و ادبیات عربی استاد 94 1401