معاونین آموزشی قبلی دانشکده الهیات و معارف اسلامی

 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

 از سال 

تا سال

شادروان محمود شکیب انصاری

دکتری زبان و ادبیات عربی

استاد

65

66

عیسی مقدمی زاده

دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

استادیار

67

70

محمد علی حسینی منش

دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

استادیار

73

76

حسن دادخواه تهرانی

دکتری زبان و ادبیات عربی

استاد

76

79

محمود آبدانان مهدیزاده

دکتری زبان و ادبیات عربی

استاد

79

84

سید یوسف محفوظی موسوی

دکتری علوم قرآن و حدیث

استادیار

84

89

سید حسین آل طاها

دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

استادیار

89

94

 عبدالحسین رضایی راد

دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

  دانشیار

94

 بهمن 97

خیریه عچرش

دکتری زبان و ادبیات عربی دانشیار 97  ابتدای 1402