شرح وظایف گروههای آموزشی

 • هماهنگ ساختن فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در رشته مربوط.
 • تنظیم برنامه های آموزشی که برای تدریس در آن رشته لازم است.
 • نظارت بر نحوه ارائه دروس و بررسی و اظهار نظر در مورد متون درسی و محتوای دروس بر اساس برنامه ها و سرفصلهای مصوب.
 • اظهار نظر درباره ساعات تدریس و تحقیق اعضاء گروه.
 • اظهار نظر در خصوص پذیرش دانشجویان انتقالی و میهمان و تعیین کمبود واحدهای درسی آنان.
 • بررسی طرحهای تحقیقی و پیشنهاد به شورای آموزشی- پژوهشی دانشکده یا آموزشکده.
 • اظهار نظر درباره بورس ها و ماموریتهای اعضای گروه و پیشنهاد آن به شورای آموزشی – پژوهشی دانشکده یا آموزشکده.
 • پیش بینی نیاز گروه به استخدام اعضای هیات علمی متخصص و اظهار نظر در مورد صلاحیت علمی نامزدهای استخدام برای طی مراحل قانونی.
 • ارزیابی سالانه کارگروه  برای طرح در شورای آموزشی- پژوهشی دانشکده.
 • برنامه ریزی در مورد دروس طبق اختیاراتی که شورای عالی برنامه ریزی تفویض کرده است.
 • بررسی و اعلام نظر برای اصلاح سرفصلها و تجدید نظر در عنوان درس ها(از حیث اصلی یا اختیاری بودن)

تبصره ا-  اظهار نظر در مورد تقاضای استخدام جدید، ارتقای اعضای هیات علمی، ارزیابی سالانۀ اعضای هیات علمی، بورس ها و فرصت های مطالعاتی در هر گروه به وسیله کمیته یا کمیته های مرکب از استادان، دانشیاران و استادیاران منتخب آن گروه که سابقه خدمت بیشتر دارند و پس از تائید رئیس دانشکده به عنوان عضو کمیته های تخصصی تعیین می شوند، انجام می گیرد.

 تبصره 2-  در دانشگاههای جدیدالتاسیس و گروه هایی که تعداد اعضای هیات علمی استادیار و بالاتر آنها از 3 نفر کمتر باشد، بررسی موارد مندرج در تبصره 1 به عهده شورای آموزشی – پژوهشی دانشکده باشد.