اموال

 تلفن داخلی :  4806

 

شرح وظایف:

1-        نظارت  و نگهداری از وسایل تحویلی به دانشکده

2-        تهیه فرم شماره 16 و الصاق آن در واحدها

3-        تهیه لیست اموال اسقاطی دانشکده و ارسال آن به انبارمرکزی دانشگاه

4-        شماره گذاری اموال تحویلی به دانشکده

5-        تهیه فرمهای مربوط به ورود و خروج اموال از دانشکده

6-        انجام امور مربوط به جابجایی و انتقال اموال به کارکنان و اساتید

7-        انجام امور مربوط به تسویه حساب بازنشستگان در دانشکده

8-        نگهداری از اموال مازاد دانشکده

9-        نظارت بر تغییر و تحولات مربوط به اموال دانشکده