کارپردازی

 

 سرکار خانم فاطمه جلالی عزیزپور

 

کارپرداز دانشکده - تلفن 4805

مسوول دفتر ریاست دانشکده - تلفن 4801