نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضاء هیأت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی

اعضاء هیأت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی


اعضاء هیأت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی

اعضاء محترم هیأت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی

گروه زبان و ادبیات عربی

مسوولیت فعلی

سابقه مسوولیتی دانشگاهی

مرتبه علمی

نام استاد

ردیف

رئیس دانشکده

معاون آموزشی دانشکده

استاد

دکتر محمود آبدانان مهدی زاده

۱

-

مدیر روابط عمومی دانشگاه

مدیر گروه زبان و ادبیات عربی

استاد

دکتر حسن دادخواه تهرانی

۲

-

-

دانشیار

دکتر جواد سعدون زاده

۳

-

-

استادیار

دکتر عبدالوحید نویدی

۴

-

-

دانشیار

دکتر غلامرضا کریمی فرد

۵

-

-

استادیار

دکتر ولی الله شجاعپوریان

۶

معاون آموزشی دانشکده

معاون پژوهشی دانشکده

دانشیار

دکتر خیریه عچرش

۷

-

-

استادیار

دکتر عباس یدالهی فارسانی

۸

-

-

استادیار

دکتر ولی بهاروند

۹

مدیر گروه زبان و ادبیات عربی

-

دانشیار

دکتر نعیم عموری

۱۰

 

 گروه علوم قرآن و حدیث

مسوولیت فعلی

سابقه مسوولیتی دانشگاهی

مرتبه علمی

نام استاد

ردیف

معاون پژوهشی دانشکده

-

استادیار

دکتر مینا شمخی

۱

مدیر گروه علوم قرآن و حدیث

-

دانشیار

دکتر قاسم بستانی

۲

 

 

استادیار

دکتر نانسی ساکی

۳

-

-

استادیار

دکتر زهره بابااحمدی میلانی

۴

 

 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

مسوولیت فعلی

سابقه مسوولیتی دانشگاهی

مرتبه علمی

نام استاد

ردیف

-

معاون آموزشی دانشکده

دانشیار

دکتر عبدالحسین رضایی راد

۱

 

معاون آموزشی دانشکده

مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

استادیار

دکتر سید حسین آل طاها

۲

 

   

 

۳

-

-

استادیار

دکتر محمدرضا حمیدی

۴

مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

-

استادیار

دکتر زهره حاجیان فروشانی

5

 

گروه فلسفه و حکمت اسلامی

مسوولیت فعلی

سابقه مسوولیتی دانشگاهی

مرتبه علمی

نام استاد

ردیف

مدیر گروه فلسفه و حکمت اسلامی

رئیس دانشکده

دانشیار

دکتر محمد حسین گنجی

۱

-

-

استادیار

دکتر عبدالله نیک سیرت

۲

-

-

استادیار

دکتر علی محمد حسین زاده

۳

- - استادیار دکتر مجید طاوسی

4