اعضای هیات علمی

حسن دادخواه تهرانی

حسن دادخواه تهرانی

استاد
شماره تماس: 0611-3330029
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

تحلیل و نقد شعر دوره عباسی