کارشناس

خانم فاطمه گله دار شوشتری

کارشناس امور تحصیلات تکمیلی

و امور دفاع دانشجویان

تلفن داخلی 4890