دوشنبه, 1 آبان 1396


حسن دادخواه تهرانی

دکتری زبان و ادبیات عرب

استاد و عضو هیأت علمی
گروه زبان و ادبیات عرب

سمت فعلی:
مدیر گروه زبان و ادبیات عرب

پست الکترونیک:

تلفن داخلی:         4868 


مهران شهرستانی، مدیر پورتال دانشکده الهیات و معارف اسلامی * دانشگاه شهید چمران اهواز*

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8