پنج‌شنبه, 28 تير 1397


حسن دادخواه تهرانی

دکتری زبان و ادبیات عرب

استاد و عضو هیأت علمی
گروه زبان و ادبیات عرب

سمت فعلی:
مدیر گروه زبان و ادبیات عرب

پست الکترونیک:

تلفن داخلی:         4868 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8